Általános Szerződési Feltételek

a www.marcziskate.hu weboldal használatáról

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.marcziskate.hu honlapot a Marczi Skate Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteteti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Marczi Skate Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták,valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

Eladó adatai:

Név: Marczi Skate Kft.

Székhely: 1138 Budapest Váci út 168./H

Levelezési cím: 1138 Budapest Váci út 168./H

Üzlet,átvételi pont címe: 1138 Budapest Váci út 168./H

Nyilvántartásba vevő bíróság: Cg. 01-09-173792

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-173792

Adószám: 24369558-2-41

Telefonszám: 06 1 320 2895

E-mail: info@marcziskate.hu

Honlap: www.marcziskate.hu

Bankszámlaszám: 11703006-20468923-00000000

Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Marczi Skate Kft.

Cím: 1138 Budapest Váci út 168./H

Elérhetőség: 06 1 320 2895

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a www.marcziskate.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.marcziskate.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. Ön ezt a Regisztráció során a Vásárlási feltételek szövegdobozban “Az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) elolvastam, tudomásul vettem, és elfogadom” szöveg mellett található jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4 Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Hivatalosan a webáruházon megtalálható kínálat csak egy katalógus, ahol az eladó az oldalán termékeket mutat be, ami nem más, mint felhívás ajánlattételre. Az érdeklődő (jövőben lehetséges vevő) megrendelésével ún. vételi ajánlatot tesz. Ha az ár bizonyíthatóan valamilyen tévedés, hibás működés miatt téves, úgy a webáruház nem köteles teljesíteni a megrendelést. A vásárlóról ugyanis feltételezni szükséges, hogy kellő körültekintéssel rendel és jól tájékozott a megrendelni szándékozott termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével.

A termékek akciós webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.

4. További fogyasztói tájékoztató

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén az Eladó az ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben a terméket megvizsgálja. A fogyasztót megillető szavatossági jogokról szóló tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

5.2. Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1138 Budapest, Váci út 168./H.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap 10-18h-ig, szombaton 10-13h ig

Telefon: 06 1 320 2895

Internet cím: www.marcziskate.hu

E-mail: info@marcziskate.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Marczi Skate Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

8. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! A honlapon szereplő méretek az aktuális raktárkészletet mutatják, de előfordulhat, hogy a rendszer késése miatt olyan terméket rendelsz, ami már elfogyott. Ebben az esetben tájékoztatjuk a várható szállítási határidőről.

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

11.4. Ajánlattétel

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

12. A megrendelés menete

12.1. Regisztráció

A regisztráció a főoldal jobb felső sarkában található Belépés ikon alatt lehetséges. A regisztráció során egy e-mailcímet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a webáruházba. Mindezeken kívül vásárlás a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valós e-mail cím és telefonszám megadására van szükség. A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a webáruházba történt belépést követően – a Fiókadatok menüpontban bármikor módosíthatja. A Marczi Skate nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért. A Vásárló a webáruházba történő regisztrációjával a Marczi Skate webáruház Általános Szerződési Feltételeit elfogadja. A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@marcziskate.hu  e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Marczi Skate bármikor törli.

12.2. A rendelés lépései

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A KOSÁR TARTALMA gomb megnyomásával áttekintheti a kiválasztott termékek listáját. Itt változtathat a mennyiségen illetve törölheti a terméket. A PÉNZTÁR gomb megnyomása után válassza ki az átvétel és a fizetés módját.  Itt utoljára átnézheti a rendelését, illetve változtathat a szállítási címen. A megjegyzés ablakba plusz információt írhat nekünk vagy a futárcégnek.

12.3. Kedvezménykód

Ha van KUPONKÓD-ja, akkor azt írja be a beviteli mezőbe és a KUPON BEVÁLTÁSA gombbal érvényesítse azt! A rendszer ezután automatikusan megjeleníti és levonja a nem akciós termékekből a kedvezmény kód értékét. FONTOS, hogy az akciós termékekből ill. a szállítási költségből nem tudunk kedvezményt biztosítani!

12.4. A rendelés jóváhagyása (ajánlattétel)

Ön a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

13. A rendelés feldolgozása – a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egyautomata visszajelzést kap.

13.1. Automata visszaigazoló e-mail

Ön a megrendelését követően az Eladótól kettő e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Az első visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@marcziskate.hu  e-mail címre küldött levélben vagy a 06 1 320 2895 telefonszámon, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

13.2. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során köteles egy második – nem automata – e-mail útján visszaigazolni az Ön ajánlatát. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 13.2. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén megjelöljük a második visszaigazoló e-mailben. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonbanerről Ön a második e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét az Eladó által küldött második e-mailnek az Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.

14. A fizetés módja, feltételei

14.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a 13.2. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.

14.2. Fizetési módok

14.2.1. Utánvét

Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzzel vagy bankkártyával a termék végösszegét és a szállítási díjat.

14.2.2. Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát készpénzben fizetni a termék személyes átvételekor, vagy a kiszállítást megelőzően üzletünkben.

14.2.3. Bankártyás fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát az OTP Simple Pay bankkártyás fizetési rendszerén keresztül kiegyenlíteni. A Simplepay szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek erre a linkre kattintva elérhetőek.

15. A megrendelt termék átvétele

15.1. Személyes átvétel és házhoz szállítás

A honlapon megjelenített termékek személyesen vagy házhoz szállítással vehetők át. 

15.1.1. Személyes átvétel

Személyes átvétel esetén a megrendelt termékeket a Marczi Skate üzletében (1138 Budapest, Váci út 168. ‘H’ épület) személyesen is át lehet venni külön szállítási díj és egyéb járulékos költségek nélkül, hétköznap 10-18h-ig, szombaton 10-13h-ig. Személyes átvétel esetén a webáruházban megrendelt termékek vételára a Marczi Skate üzletében kerülnek kifizetésre. A személyes átvétel csak azután teljesülhet, hogyha a Marczi Skate ügyfélszolgálata a Vásárlót az átvétel lehetőségéről tájékoztatta, és az átvételt és fizetést megelőzően a helyszínen a Vásárló a webáruházban leadott megrendelésre hivatkozott.

15.1.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek

A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a GLS futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak, akik felveszik Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy az Önnek megfelelő kézbesítési időpontot egyeztethessék. Ön az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó az Ön adatait a futárszolgálat részére átadja.

A törzsvásárlói kedvezményeket nem tudjuk érvényesíteni házhozszállítás során. Törzsvásárlói kedvezményre a kártya tulajdonosa jogosult, amennyiben azt üzletünkben felmutatja.

15.2. Szállítási költségek

Magyarország egész területén belül súlytól és terjedelemtől függetlenül 1 500 Ft, amennyiben a vásárlás nem éri el a 25 000 Ft-ot. A házhozszállítás 25 000 Ft-os megrendelés felett INGYENES.

Időintervallum megadása

A szállítócéggel lehetőség van időpont egyeztetésre. A regisztrációnál megadott telefonszámon a kiszállítás előtt a GLS futár keresni fogja. A GLS e-mail értesítési szolgáltatásával a regisztrációnál megadott e-mail címre kap egy levelet a küldeménye felvételi napján, illetve a kiszállítás napján egyaránt. Az e-mail értesítő tartalmazza a küldemény csomagszámát, utánvét összegét, feladó, valamint a címzett adatait. Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő az Ön részére, az e-mail-ben szereplő link segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra.

Sikertelen csomagátvétel

Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy. A küldeményről ezután az értesítésen megjelölt telefonszámon lehet érdeklődni. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Kiszállítás időintervalluma

A kiszállítás 8 – 20 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fenti időintervallumban elérheti futárunk!

15.2.1. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

15.2.2.Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

16. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

16.1. Értékelés

A Megrendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól az Eladó az általa megvásárolt Termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Eladó nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.

16.2. Méretcsere

Amennyiben nem felelt meg a választott méret, az üzletünkben található készlet erejéig lehetőséget biztosítunk méret cserére. A méret csere feltétele, hogy a termék átvételétől számított 8 napon belül jelezze csere igényét ügyfélszolgálatunk felé: info@marcziskate.hu.

Termék cserére csak abban az esetben van lehetőség, ha Ön rendelkezik a sértetlen, használatba nem vett termékkel és tartozékaival eredeti csomagolásban. A visszaküldött csomagba minden esetben helyezze bele az eredeti számlát is. A termék visszaszállításának költsége Önt terheli, viszont az új termék szállításának költségét a Marczi Skate fizeti. A kellemetlenségek elkerülése végett javasoljuk, hogy amennyiben nem biztos a helyes méret kiválasztásában, írjon ügyfélszolgálatunknak: info@marcziskate.hu vagy ahol elérhető, használja a letölthető mérettáblázatot és talpsablont.

17. Teljesítési határidő

A készleten lévő termékek kiszállítását 2 – 5 munkanapon belül tudja cégünk teljesíteni. A termékek kézbesítése a hét minden munkanapján folyamatosan történik. Cégünk a termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárcéggel juttatja el Vásárlóihoz. Amennyiben a regisztrációnál megadott e-mail címre nem kapna értesítést a csomag helyzetéről, a GLS csomagkövetés portálon ellenőrizheti hol tart a csomagja. Amennyiben nem rendelkezik csomaginformációs számmmal, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon: info@marcziskate.hu.

A szerződés létrejöttének és/vagy teljesítésének határideje – az átvétel lehetőségéről, vagy a postázás megtörténtéről szóló e-mail elküldésétől számított – 15 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Marczi Skate a megrendelést, vagy a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

18. Adattovábbítási nyilatkozat

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Marczi Skate Kft. 1138 Budapest Váci út 168./H adatkezelő által a www.marcziskate.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: A Vásárló neve, címe(i), e-mail címe, telefonszáma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg.